بیمه حوادث انفرادی دفتر چه ای

بیمه حوادث انفرادی دفتر چه ای

 

بیمه حوادث انفرادی

بیمه حوادث انفرادی ، بیمه نامه ای است که به موجب آن خطر فوت و نقص عضو و ازکارافتادگی جزئی و کلی دائمی و هزینه های پزشکی ناشی از حادثه بیمه شدگان تحت پوشش بیمه قرار می گیرد.موضوع این بیمه هر واقعخ ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده بروز کرده و منجر به جرح ، نقص عضو ، از کارافتادگی و یا فوت گردد، می باشد.

این بیمه نامه رابطه مستقیم با شغل و فعالیت های اضافی بیمه شده (ورزش ، مسافرت و ...) داشته و بیمه گر متعهد می گردد درصورت فوت ناشی از خطرات مشمول بیمه ، سرمایه بیمه را به ذینفع و یا وارث قانونی بیمه شده ودر صورت نقص عضو و یا انجام هزینه های پزشکی ناشی از حادثه سرمایه بیمه و یا درصدی از آن را به شخص بیمه شده پرداخت نماید. نرخ حق بیمه این بیمه نامه براساس نوع شغل بیمه شده می باشد.

جستجو

پشتیبان: اپن کارت (OpenCart) فارسی
نمایندگی 518510 بیمه پارسیان © 2018